چهارشنبه 05 آبان 1400 10:00 conf_to 10:45
Dr. Habib Ahmari
Developing a GIS-toolbar of Assessing Bridge Construction Effects on Sediment Regime and Aquatic Habitat
چهارشنبه 05 آبان 1400 11:00 conf_to 11:45
آقای دکتر حسین محمد ولی سامانی
چارچوب طرح جامع مدیریت سیلاب و چالش های آن
پنج شنبه 06 آبان 1400 17:00 conf_to 17:20
آقای مهندس سید مرتضی حسینی
بحران آب و معادن جنوب شرق کشور