بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
1400-10-14
بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

بیست و یکمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و انجمن هیدرولیک ایران در شهر اهواز برگزار خواهد شد، که در این راستا دکتر حمیدرضا غفوری دبیر کنفرانس، دکتر علی حقیقی دبیر علمی کنفرانس و دکتر محمد عزیزی پور نیز دبیر اجرایی کنفرانس می‌باشند.