دومین جلسه کمیته علمی و اجرایی بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران برگزار شد.
1401-02-23
دومین جلسه کمیته علمی و اجرایی بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران برگزار شد.

با حضور دبیران و اعضای کمیته ها، دومین جلسه کمیته علمی و اجرایی بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران برگزار شد.