به منظور بحث، تبادل دانش فنی و انتقال تجربیات در مباحث مربوط به علم هیدرولیک، سازه‌های هیدرولیکی و صنعت آب، انجمن هیدرولیک ایران به دنبال برگزاری موفقیت‌­آمیز نوزده کنفرانس در سطح کشور، اینک در نظر دارد بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران را با همکاری گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار نماید. با توجه به موقعیت مکانی و شرایط موجود در استان گلستان و اهمیت ویژه خلیج گرگان، محوریت اصلی کنفرانس امسال، هیدرولیک و محیط زیست خلیج گرگان در نظر گرفته شده است. در این راستا، هدف اصلی ارتقاء کیفیت و کاربردی نمودن تحقیقات و نتایج آن‌هاست. ارائه آخرین دست‌آوردها در زمینه مهندسی هیدرولیک، بررسی و ارائه راهکارهای عملی برای نیازهای صنعت آب کشور، توجه به شاخص‌های توسعه پایدار و بررسی مسائل آب و محیط زیست، انتظاری است که بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران جهت برآورده شدن آن تلاش خواهد کرد.