تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
  1403-07-10
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
  1403-08-01
 • تاریخ شروع کنفرانس
  1403-08-09
 • تاریخ پایان کنفرانس
  1403-08-10
برگزار کنندگان

به منظور بحث، تبادل اندیشه با معرفی دستاوردهای نوین در مباحث مربوط به علم هیدرولیک، صنعت آب و سازه های هیدرولیکی و گسترش مرزهای دانش، انجمن هیدرولیک ایران به دنبال برگزاری بیست و دو دوره موفقیت آمیز در سطح کشور، در نظر دارد بیست و سومین کنفرانس هیدرولیک ایران را با همکاری دانشگاه رازی برگزار نماید.

با توجه به اهمیت مسائل آب ایران، محور اصلی کنفرانس سازه های هیدرولیکی از نگاه بهره برداری تلفیقی از آب های زیرزمینی و سطحی در نظر گرفته شده است. در این راستا هدف اصلی افزایش کیفیت و کاربردی نمودن نتایج تحقیقات است.

این کنفرانس دستاوردهای پژوهشی محققان صنعت آب را در زمینه های گوناگون علوم و مهندسی آب، سازه های هیدرولیکی و رشته های مرتبط با آن را پذیرفته و منتشر خواهد نمود.