نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی آب، دفتر کمیته اجرایی یست و سومین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

کد پستی: 6715685438

شماره تماس: 38323727-083

رایانامه: http://iha.ir:2096

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.