نشانی دبیرخانه:

گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آب

کد پستی: ۴۳۴۶۴-۴۹۱۸۹

شماره تماس: ۳۲۴۲۶۴۳۶-۰۱۷

شماره نمابر: 

پست الکترونیکی: 20hydro@iha.ir

 

Refresh Code