نشانی دبیرخانه:

اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی عمران و معماری

کد پستی: ۶۱۳۵۷۸۳۱۵۱

شماره تماس: 33369512-061

تلفن همراه: 09900667438

پست الکترونیکی: 21hydro@iha.ir

Refresh Code