آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1403-07-10
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1403-08-01
تاریخ شروع کنفرانس
1403-08-09
تاریخ پایان کنفرانس
1403-08-10