آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-08-06
1402-07-15
1402-06-28
تاریخ شروع کنفرانس
1402-08-17
تاریخ پایان کنفرانس
1402-08-18