محور اصلی کنفرانس:

راه‌کارهای اجرائی احیای دریاچه‌ها و اکوسیستم‌های آبی با تمرکز بر دریاچه ارومیه

سایر محورها:

♦ هیدرولیک محاسباتی

♦ هیدرولیک محیط متخلخل

♦ اندرکنش رودخانه با آبخوان‌ها

♦ هیدرولیک شبکه آب و فاضلاب

♦ تجهیزات و فناوری‌های سنجش آب

♦ هیدرولیک سیلاب و جریان‌های حدی

♦ مدیریت و مهندسی رودخانه و رسوب

♦ سازه‌های هیدرولیکی و تاسیسات آبی

♦ حوضه های آبریز مشترک بین کشورها

♦ هیدرولیک محیط زیستی (اکو هیدرولیک)

♦ مدل‌های فیزیکی و آزمایشگاهی در هیدرولیک

♦ هیدرودینامیک محیط زیستی (اکوهیدرودینامیک)

♦ اندرکنش رودخانه با دریا، دریاچه، سواحل و تالاب‌ها