هیدرولیک و محیط زیست دریای خزر و خلیج گرگان


هیدرولیک جریان و رسوب سواحل، تالاب‌ها، خلیج، دریا و بنادر

تجهیزات و فناوری‌های نوین در مهندسی رودخانه و سیلاب

اندرکنش جریان سطحی با جریان‌های زیرسطحی و زیرزمینی

مدیریت سیلاب: تجربه‌نگاری و آینده‌پژوهی

مهندسی رودخانه و هیدرولیک سیلاب

هیدرودینامیک و هیدرولیک محاسباتی

هیدرولیک محیط زیستی سامانه‌های آبی

هیدرولیک جریان در زهکش‌ها و محیط‌های متخلخل

مدل‌سازی فیزیکی و آزمایشگاهی سازه‌های هیدرولیکی

هیدرولیک شبکه‌های آب و فاضلاب و مجاری تحت فشار

هیدروانفورماتیک، محاسبات نرم و کاربرد RS و GIS در هیدرولیک