شورای سیاستگذاری

دکتر محمد زادشکویان

دکتر محمد زادشکویان

رئیس
zadshakoyantabrizu.ac.ir
رئیس دانشگاه مراغه
دکتر جعفر چابک پور

دکتر جعفر چابک پور

دبیر
j.chabokpourmaragheh.ac.ir
عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه
دکتر رسول دانشفراز

دکتر رسول دانشفراز

دبیر کمیته علمی
daneshfarazmaragheh.ac.ir
عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه
دکتر مهدی ماجدی اصل

دکتر مهدی ماجدی اصل

دبیر اجرایی
majedimaragheh.ac.ir
عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه
دکتر سینا صادق فام

دکتر سینا صادق فام

دبیر اجرایی
s.sadeghfammaragheh.ac.ir
عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه
دکتر کامله آقاجانلو

دکتر کامله آقاجانلو

عضو کمیته برگزاری
aghajanloomaragheh.ac.ir
عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه
مهندس مسعود حکمی

مهندس مسعود حکمی

عضو کمیته برگزاری
hakamiscu.ac.ir
رئیس هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران
دکتر جواد احدیان

دکتر جواد احدیان

عضو کمیته برگزاری
j.ahadiyanscu.ac.ir
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران
دکتر سید حسین مهاجری

دکتر سید حسین مهاجری

عضو کمیته برگزاری
hossein.mohajerikhu.ac.ir
دبیر انجمن هیدرولیک ایران
دکتر امیر صمدی

دکتر امیر صمدی

عضو کمیته برگزاری
samadiikiu.ac.ir
نماینده هیات مدیره انجمن هیدرولیک ایران
دکتر رضا نوروزی

دکتر رضا نوروزی

عضو کمیته برگزاری
norouzimaragheh.ac.ir
گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه