کمیته برگزاری
دکتر حمیدرضا غفوری
دبیر
دانشگاه شهید چمران اهواز
پست الکترونیکی: ghafouri_h [at] scu.ac.ir
دکتر علی حقیقی
دبیر کمیته علمی
استاد
گروه عمران - محیط زیست
پست الکترونیکی: a.haghighi [at] scu.ac.ir
دکتر محمد عزیزی پور
دبیر اجرایی
استادیار
گروه عمران
پست الکترونیکی: azizipour [at] scu.ac.ir
دکتر سید محمد اشرفی
مسئول بخش مقالات (شفاهی و پوستری)
گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
پست الکترونیکی: semo.ashrafi [at] gmail.com
دکتر آرش ادیب
مسئول بخش نشست های تخصصی
عضو هیئت علمی
دانشکده مهندسی عمران و معماری دانشگاه شهید چمران اهواز گروه عمران- محیط زیست
پست الکترونیکی: arashadib [at] scu.ac.ir
دکتر حسین ساسانی
مسئول بخش کارگاه ها
عضو هیئت علمی
دانشکده مهندسی عمران و معماری دانشگاه شهید چمران اهواز گروه عمران- محیط زیست
پست الکترونیکی: h.sasani [at] scu.ac.ir