شورای سیاستگذاری
دکتر علی نجفی‌نژاد
رئیس کنفرانس
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وب سایت: najafinejad.profcms.gau.ac.ir
پست الکترونیکی: najafinejad [at] gau.ac.ir
دکتر امیر صمدی
نایب رئیس کنفرانس
دبیر انجمن هیدرولیک ایران
وب سایت: www.amsamadi.ir
پست الکترونیکی: samadi [at] ikiu.ac.ir
دکتر عبدالرضا ظهیری
دبیر کنفرانس
عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وب سایت: zahiri.profcms.gau.ac.ir
پست الکترونیکی: zahiri.areza [at] gmail.com
دکتر امیراحمد دهقانی
دبیر علمی کنفرانس
عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وب سایت: dehghani.profcms.gau.ac.ir
پست الکترونیکی: amirahmad.dehghani [at] gmail.com
دکتر محمد عبدالحسینی
دبیر اجرایی کنفرانس
عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وب سایت: abdolhosseini.profcms.gau.ac.ir
پست الکترونیکی: abdolhosseini [at] gau.ac.ir
دکتر حمیدرضا رضایی
عضو کمیته برگزاری
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وب سایت: rezaei.profcms.gau.ac.ir
پست الکترونیکی: a [at] gmail.com
دکتر مهدی مفتاح هلقی
عضو کمیته برگزاری
معاون اداری، مالی و توسعه منابع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وب سایت: meftah.profcms.gau.ac.ir
پست الکترونیکی: meftahhalaghi [at] gmail.com
مهندس سید محسن حسینی
عضو کمیته برگزاری
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گلستان
وب سایت: www.gsrw.ir/cs/OrgChart/142/64
پست الکترونیکی: m.hosseini [at] gsrw.ir
تلفن: 017-32687180
دکتر فرشاد کیانی
عضو کمیته برگزاری
ریاست دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وب سایت: kiani.profcms.gau.ac.ir
پست الکترونیکی: kianifarshad [at] yahoo.com