برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 شبیه سازی انتقال رسوب و آبشستگی در FLOW3D
1400-08-05 14:00-18:00
30
دانشجویان (عضو انجمن هیدرولیک ایران) 1,200,000 ریال
سایر دانشجویان 1,250,000 ریال
اعضای انجمن هیدرولیک ایران 1,500,000 ریال
سایر افراد 2,000,000 ریال
10 دکتر فیروز قاسم زاده
2 آشنایی با نرم افزار STE و مدلسازی بار رسوبی در رودخانه ها با استفاده از روش های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی
1400-08-07 13:00-17:00
30
دانشجویان (عضو انجمن هیدرولیک ایران) 1,250,000 ریال
سایر دانشجویان 1,500,000 ریال
اعضای انجمن هیدرولیک ایران 1,750,000 ریال
سایر افراد 2,250,000 ریال
1 مهندس رضا تیموری
3 مدلسازی جریان سطح آزاد با اپنفوم
1400-08-06 14:00-18:00
30
دانشجویان (عضو انجمن هیدرولیک ایران) 1,000,000 ریال
سایر دانشجویان 1,250,000 ریال
اعضای انجمن هیدرولیک ایران 1,500,000 ریال
سایر افراد 2,000,000 ریال
5 دکتر نیما سام خانیانی
4 کاربرد هوش محاسباتی در مدیریت بهره برداری شبکه توزیع آب شهری
1400-08-05 13:00-17:00
30
دانشجویان (عضو انجمن هیدرولیک ایران) 1,500,000 ریال
سایر دانشجویان 1,750,000 ریال
اعضای انجمن هیدرولیک ایران 2,000,000 ریال
0 دکتر مهران جعفری
5 آشنایی با روشهای طراحی و تحلیل آزمایش
1400-08-05 13:00-16:00
30
دانشجویان (عضو انجمن هیدرولیک ایران) 800,000 ریال
سایر دانشجویان 1,000,000 ریال
اعضای انجمن هیدرولیک ایران 1,200,000 ریال
سایر افراد 1,500,000 ریال
2 دکتر محمدرضا مطلبی زاده
6 مدلسازی دوبعدی پهنه بندی سیلاب با استفاده از نرم افزار HEC-RAS 2D
1400-08-07 08:00-13:00
15
دانشجویان (عضو انجمن هیدرولیک ایران) 1,000,000 ریال
سایر دانشجویان 1,250,000 ریال
اعضای انجمن هیدرولیک ایران 1,500,000 ریال
سایر افراد 2,000,000 ریال
6 دکتر محمد رستمی
7 مدلسازی هیدرودینامیک جریان آب و رسوب با استفاده از نرم افزار دوبعدی CCHE2D
1400-08-05 14:00-18:00
20
دانشجویان (عضو انجمن هیدرولیک ایران) 1,250,000 ریال
سایر دانشجویان 1,500,000 ریال
اعضای انجمن هیدرولیک ایران 1,750,000 ریال
سایر افراد 2,250,000 ریال
0 دکتر محمد رستمی
8 بررسی عملکرد جت های مستغرق، سطحی و ریزشی در کاهش آثار مخرب ورود جریان های شور به محیط های آبی پذیرنده
1400-08-05 11:00-12:00
30
دانشجویان (عضو انجمن هیدرولیک ایران) 500,000 ریال
سایر دانشجویان 750,000 ریال
اعضای انجمن هیدرولیک ایران 1,000,000 ریال
سایر افراد 1,500,000 ریال
0 دکتر جواد احدیان و مهندس حسین عزیزی نادیان
9 چگونگی پیش بینی تغییرات اقلیمی دوره آتی بر اساس سناریو های جدید SSP (استخراج و ریز مقیاس نمایی مدل های CMIP6)
1400-08-05 12:00-14:00
50
دانشجویان (عضو انجمن هیدرولیک ایران) 800,000 ریال
سایر دانشجویان 1,000,000 ریال
اعضای انجمن هیدرولیک ایران 1,200,000 ریال
سایر افراد 1,500,000 ریال
2 دکتر ثمین انصاری - دکتر محمدجواد زارعیان
10 آموزش مدلسازی جریان آب زیر زمینی و کالیبرسیون خودکار با استفاده از نرم افزار Model Mate
1400-08-05 15:00-18:00
50
دانشجویان (عضو انجمن هیدرولیک ایران) 1,000,000 ریال
سایر دانشجویان 1,250,000 ریال
اعضای انجمن هیدرولیک ایران 1,500,000 ریال
سایر افراد 2,000,000 ریال
0 دکتر سعیده سامانی
11 مدل سازی عددی موج و جریان در دریای خزر
1400-08-06 09:00-12:00
50
دانشجویان (عضو انجمن هیدرولیک ایران) 1,000,000 ریال
سایر دانشجویان 1,250,000 ریال
اعضای انجمن هیدرولیک ایران 1,500,000 ریال
سایر افراد 2,000,000 ریال
3 دکتر محمدجواد علی زاده
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.